Trang nay su dung font UniCode

 

  với sự hợp tác của Tuần tin Công nghệ Thông tin -Viễn thông e-CHÍP

CÁC PHÍM TẮT DÙNG TRONG EXCEL

Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng muốn thao tác nhanh hơn:

Phím tắt

Ý nghĩa

Enter

Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới

ESC

Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y

Lặp lại thao tác vừa làm

Alt+Enter

Bắt đầu dòng mới trong ô

Backspace

Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn

Delete

Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn

Ctrl+Delete

Xoá tất cả chữ trong một dòng

Phím mũi tên

Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự

Home

Chuyển về đầu dòng

Ctrl+D

Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl+R

Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift+Enter

Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn

Shift+Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn

 

Phím tắt

Ý nghĩa

=

Bắt đầu một công thức

F2

Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Backspace

Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh

Ctrl+F3

Đặt tên cho vùng chọn

F3

Dán một tên đã đặt trong công thức

F9

Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift+F9

Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt+=

Chèn công thức AutoSum

Ctrl+;

Cập nhật ngày tháng

Ctrl+Shift+:

Nhập thời gian

Ctrl+K

Chèn một Hyperlink

Ctrl+Shift+”

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl+’

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl+A

Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl+Shift+A

Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

Định dạng dữ liệu

Ctrl+1

Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl+Shift+~

Định dạng số kiểu General

Ctrl+Shift+$

Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+%

Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl+Shift+^

Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+#

Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl+Shift+?

Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+&

Thêm đường viền ngoài

Ctrl+Shift+ -

Bỏ đường viền

Ctrl+B

Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl+I

Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

Ctrl+U

Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl+5

Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl+9

Ẩn dòng

Ctrl+Shift+(

Hiển thị dòng ẩn

NGUYỄN TRƯƠNG MINH CHÁNH (từ e-CHÍP)

 

TRỞ VỀ TRANG CHỦ  | TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC


Copyright © 1999-2004 Pham Hong Phuoc Homepage